เกี่ยวกับการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ "คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง ภายใต้ความไม่แน่นอน
การเปลี่ยนแปลง? การปรับตัว? และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?"
 


หลักการและเหตุผล

ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3เรื่องการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย ได้อย่างเข้มแข็งและ ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้ใหม่ สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สำนักวิชานวัตกรรมสังคมเห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและความจำเป็นในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นรูปแบบหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและคณาจารย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ทั้งยังเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของการทำงานในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนและการพัฒนามากขึ้นผ่านความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมนี้

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดนที่มีพลวัตสูงและได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงโดยตรง ในเวลาเดียวกัน ผู้คนในพื้นที่ต้องการการมีชีวิตที่ดี ต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพื้นที่อื่นของประเทศ ดังนั้นความรู้ที่แตกต่างหลากหลายที่จะมีการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่นักวิชาการและผู้คนในพื้นที่ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศระหว่างนักวิชาการและภาคส่วนอื่นๆ