กำหนดการ วันฝึกซ้อมย่อย

กำหนดการ การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันฝึกซ้อมย่อย
วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เวลา รายละเอียด สถานที่
07.00-07.30 น.
07.30 น.
- บัณฑิตรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ตรวจความเรียบร้อย
ห้องฝึกซ้อม
ามที่กำหนด
08.00 -08.15 น. - คณบดี/หัวหน้ากลุ่มกล่าวต้อนรับ
- แจกคู่มือฝึกซ้อม
- ชี้แจงประเด็น
1. รูปแบบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. กำหนดการฝึกซ้อม
3. กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิต
4. ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
08.15-08.30 น. - ชม VDO การรับพระราชทานปริญญาบัตร
- ชม CD power point ตัวอย่างการแต่งกาย และทรงผมที่ถูกต้อง/  ไม่ถูกต้อง
08.30 -11.00 น. - ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรตามคู่มือการฝึกซ้อมฯ
- ฝึกให้บัณฑิตปฏิบัติตามขั้นตอน
11.00 -12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
12.00-12.15 น. - บัณฑิตรายงานตัว สถานที่รายงานตัว
ตามที่กำหนด
12.15– 13.15 น. - บัณฑิตเดินเข้าประจำที่นั่งตามที่กำหนด หอประชุมสมเด็จย่า
และอาคารเรียนรวมC3
13.15 – 17.45 น. - บัณฑิตฝึกซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการ
17.45 – 18.00 - ฝึกซ้อมผู้เข้ารับเหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่น หอประชุมสมเด็จย่า

หมายเหตุ

  1. กำหนดการและสถานที่รายงานตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. ในการรายงานตัวบัณฑิต ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ควรสวมร้องเท้าที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
  3. บัณฑิตที่ไม่มารายงานตัว หรือเข้ารับการฝึกซ้อมไม่ครบตามกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร