ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

  • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดอาการท้องเสีย
  • ควรละเว้นการดื่มสุราและของมึนเมา
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ห้ามนำกระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ สัมภาระ และของมีค่าติดตัว
  • ห้ามนำมงกุฎหรือดอกไม้ประดับบนศีรษะ และห้ามนำสายสะพายประดับบนครุยวิทยฐานะ
  • กรณีที่มีปัญหาทางสุขภาพต้องแจ้งต่ออนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตให้รับทราบเพื่อเตรียมการแก้ปัญหา