พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต