กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินฯ

กำหนดการ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑
......................................

 

 • เวลา 07.00 น.
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • เวลา 07.30 น.
 • รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • เวลา 08.40 น.
 • เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 • ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • เวลา 09.00 น.
 • รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
 • ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 • เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ทรงวางพุ่มดอกไม้
 • ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
 • ทรงคม
 • เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • เสด็จเข้าห้องรับรอง
 • ประทับพักพระราชอิริยาบถ
 • ทรงฉลองพระองค์ครุย
 • ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
 • เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม ฯ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
 • ทรงคม
 • ประทับพระราชอาสน์
 • อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
 • นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (จำนวน 3 ราย)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน 1,368 ราย)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • เสด็จออกจากหอประชุม ฯ ไปยังห้องรับรอง
 • ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ 10 นาที)
 • เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม ฯ
 • ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
 • คณบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน 1,290 ราย)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 • ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • เสด็จฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
 • เสด็จออกจากหอประชุม ฯ ไปยังห้องรับรอง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
 • เสด็จออกจากห้องรับรอง
 • เวลา 11.00 น.
 • เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 • เวลา 11.05 น.
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่งถึงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
 • ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 • เสด็จเข้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ทอดพระเนตรนิทรรศการ
 • เสด็จขึ้นชั้น 2 (ทางบันได)
 • เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
 • เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องเชียงแสน
 • ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
 • เสวยพระกระยาหารกลางวัน
 • เสด็จออกจากห้องเชียงแสนไปยังห้องรับรอง
 • เสด็จชั้น 1 (ทางบันได)
 • เวลา 12.30 น.
 • ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การแต่งกาย

 • ข้าราชการในพื้นที่ : เครื่องแบบปกติขาว
 • ข้าราชการในพระองค์ : เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
 • ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ชุดครุยสวมทับเครื่องแบบปกติขาว
 • พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : เครื่องแบบปกติขาว
 • ประชาชนทั่วไป : ชุดสากล หรือชุดสุภาพ