การแต่งกายบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ

  • ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว
  • สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.ที่แถบผ้า ทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก