คำปฏิญาณตนของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559