สถานที่รายงานตัว วันฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ช่วงบ่าย

สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
วันฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561(ช่วงบ่าย)

สำนักวิชา สถานที่
อาคาร ชั้น/ห้อง
1. บัณฑิตศึกษา(มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) C 1 โถงอาคาร
ด้านทิศเหนือ
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับที่ 1-65
2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1-21
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ลำดับที่ 1-64
C 1 ชั้น 3 ห้อง 313
2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ ลำดับที่ 1-43
2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1-44
2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารฯ ลำดับที่ 1-15
C 1 ชั้น 3 ห้อง 314
3. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ลำดับที่ 1-40 C 1 ชั้น 2 ห้อง 213
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลฯ ลำดับที่ 1-12 C 1 ชั้น 2 ห้อง 214
4. สำนักวิชานิติศาสตร์
4.1 ลำดับที่ 1-38 C 1 ชั้น 2 ห้อง 215
4.2 ลำดับที่ 39-77 C 1 ชั้น 2 ห้อง 216
4.3 ลำดับที่ 78-116 C 1 ชั้น 2 ห้อง 217
4.4 ลำดับที่ 117-155 C 1 ชั้น 2 ห้อง 218
4.5 ลำดับที่ 156-172 C 1 ชั้น 2 ห้อง 219
5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง C 2 ชั้น 4 ห้อง 402
5.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับที่ 1-74
5.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ลำดับที่ 1-28
6. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.1 สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลำดับที่ 1-39
6.2 สาขาวิชากายภาพบำบัด ลำดับที่ 1-56
6.3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลำดับที่ 1-87
C 2 ชั้น 4 ห้อง 403
6.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ลำดับที่ 1-14
6.5 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 1-15
C 2 ชั้น 3 ห้อง 303
7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
7.1  ลำดับที่ 1-70 C 2 ชั้น 3 ห้อง 304
7.2  ลำดับที่ 71 – 122 C 2 ชั้น 3 ห้อง 305
8. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
8.1 สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ลำดับที่ 1-67 C 2 ชั้น 2 ห้อง 203
9. สำนักวิชาจีนวิทยา
9.1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ลำดับที่ 1-70 C 2 ชั้น 2 ห้อง 204
9.2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ลำดับที่ 71-140 C 2 ชั้น 2 ห้อง 205
9.3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ลำดับที่ 141-177 C 2 ชั้น 2 ห้อง 208
10. สำนักวิชาจีนวิทยา
10.1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ลำดับที่ 1-82
10.2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ลำดับที่ 1-64
10.3 สาขาวิชาภาษาจีน ลำดับที่ 1-2
C 1 โถงอาคาร
ด้านใต้
11. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
11.1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  ลำดับที่ 1-5
11.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1-139
C 2 ชั้น 4 ห้อง 406
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ C 2 ชั้น 4 ห้อง 407
12.1 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ลำดับที่ 1-41
12.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ลำดับที่ 1-21
13. สำนักวิชาการจัดการ
13.1 สาขาวิชาบัญชี  ลำดับที่ 1-91
13.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ลำดับที่ 1-45
13.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลำดับที่ 1-112
C 2 ชั้น 4 ห้อง 411
13.4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ลำดับที่ 1-156 C 2 ชั้น 4 ห้อง 410
13.5 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ลำดับที่ 157-223 C 2 ชั้น 3 ห้อง 308
13.6 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ลำดับที่ 1-70 C 2 ชั้น 3 ห้อง 309
13.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ลำดับที่ 71-126 C 2 ชั้น 3 ห้อง 310
13.8 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ลำดับที่ 1-70 C 2 ชั้น 3 ห้อง 313
13.9 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ลำดับที่ 71-104 C 2 ชั้น 3 ห้อง 314
13.10 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ลำดับที่ 1-70 C 2 ชั้น 2 ห้อง 210
13.11 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ลำดับที่ 71-140 C 2 ชั้น 2 ห้อง 213
13.12 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ลำดับที่ 141-212 C 2 ชั้น 2 ห้อง 214
13.13 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ลำดับที่ 213-228 C 2 ชั้น 2 ห้อง 215