สถานที่รายงานตัว วันฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ช่วงเช้า

สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
วันฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561(ช่วงเช้า)

สำนักวิชา/สาขา สถานที่ฝึกซ้อม/รายงานตัว
บัณฑิตศึกษา อาคาร C3  ห้อง 102
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร C3 ห้อง 107
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร E3 A  ชั้น 2 ห้อง 212
สำนักวิชานิติศาสตร์ อาคาร C5  ห้อง 302
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคาร C2 ห้อง 402
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร C5  ห้อง 301
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคาร E2  ชั้น 4
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาคาร  C2 ชั้น 4 ห้อง 410
สำนักวิชาจีนวิทยา อาคาร C3  ห้อง 101
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคาร C3   ห้อง 106
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3 B  ชั้น 1/ห้อง 101
สำนักวิชาการจัดการ หอประชุม สมเด็จย่า C4