กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (วันฝึกซ้อมใหญ่)
เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
ณ ลานดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่ม A  ถ่ายภาพ ณ อัฒจันทร์ A         นัดหมายบัณฑิต ณ โถงอาคาร C1
กลุ่ม นัดหมาย ถ่ายภาพ สำนักวิชา/สาขาวิชา จำนวน(คน)
A 1 06.30 07.00 สำนักวิชาจีนวิทยา 325
A 2 06.40 07.10 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 146
A 3 06.50 07.20 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 62
A 4 07.00 07.30 สำนักวิชานิติศาสตร์ 176
A 5 07.10 07.40 สำนักวิชาการจัดการ ชุดที่ 1
- สาขาวิชาการบัญชี (91 คน)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (45 คน)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (112 คน)
248
A 6 07.20 07.50 สำนักวิชาการจัดการ ชุดที่ 2
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (223 คน)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (127 คน)
350
A 7 07.30 08.00 สำนักวิชาการจัดการ ชุดที่ 3
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (104 คน)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (232 คน)
336
รวม 1,643
กลุ่ม กลุ่ม B ถ่ายภาพ ณ อัฒจันทร์ B นัดหมายบัณฑิต ณ หน้าอาคาร C๔
กลุ่ม นัดหมาย ถ่ายภาพ สำนักวิชา/สาขาวิชา จำนวน(คน)
A 1 06.30 07.05 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 254
A 2 06.40 07.15 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 53
A 3 06.50 07.25 ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (ทุกสำนักวิชา) 201
A 4 07.00 07.35 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 102
A 5 07.10 07.45 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 216
A 6 07.20 07.55 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 122
A 7 07.30 08.05 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 67
  รวม 1,015
หมายเหตุ
  • ผู้บริหารและคณบดี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตทุกกลุ่ม
  • คณาจารย์ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตในสำนักวิชาตนเอง
  • การแต่งกาย สวมชุดสูท ทับด้วยครุยประจำตำแหน่ง หรือครุยจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา