คำปฏิญาณตนของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพิธีถวายสักการะ และกราบบังคมทูลลา